הפרקליט

כללי הגשת מאמרים

כללי הגשה של מאמרים לכתב העת הפרקליט:

(א) רשימות יש להגיש בשני עותקים מודפסים, ברווח כפול, בצירוף תוכן עניינים, שם המחבר באנגלית ושם המאמר באנגלית.

(ב) היקף מאמר לא יעלה על 18,000 מילים; היקף הערת פסיקה או חקיקה לא יעלה על 10,000 מילים.

(ג) יש לצרף את המאמר בצורת מדיה אלקטרונית על גבי דיסקט, תקליטור או בדואר אלקטרוני.

(ד) למאמר יש לצרף מכתב על אודות הכותב ועל חשיבותו המשפטית של המאמר.

(ה) על הרשימות להיות ערוכות בהתאם לכללי הציטוט האזכור האחיד כפי שפורסמו באתר האינטרנט של כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית www.tau.ac.il/law/izkur.html.

(ו) יש להבהיר כי המערכת תשקול לפרסם אך ורק מאמרים שלא הוגשו במקביל לכתבי עת אחרים.

(ז) המערכת אינה מחזירה כתבי יד שלא התקבלו לפרסום.

למשלוח מאמר: Hapraklit@st.colman.ac.il

דרונט בניית אתרים